Rektori Hivatal, - Általános rektor helyettes

Óbudai Egyetem

 • Budapest III. ker
 • Alkalmi
 • Teljes munkaidő
 • 3 hónapja
 • Gyors jelentkezés
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Óbudai Egyetem
Rektori Hivatal

Általános rektor helyettes
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2020.10.15. - 2024.07.14. -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020.10.15. - 2024.07.14.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az általános rektor helyettes feladata a rektor akadályoztatása, érintettsége, a rektori tisztség
átmeneti betöltetlensége esetén a rektor helyettesítése. Az általános rektor helyettes hatáskörébe
tartozik különösen: a) ellátja az Egyetem rektorának általános helyettesítését és képviseletét a
főhatóságoknál, hazai és nemzetközi szervezeteknél, valamint egyéb testületeknél, b) irányítja
az intézményfejlesztési terv kidolgozását, monitoring rendszerének összeállítása, terv
végrehajtásának monitorozását, c) kapcsolatot tart a fejlesztési programok végrehajtásában
érintett regionális fejlesztési bizottságokkal, intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, d)
irányítja és összehangolja az intézményi akkreditációs folyamatokat, kapcsolatot tart a Magyar
Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsággal, e) koordinálja és összehangolja az Egyetem
beiskolázási tevékenységét és beiskolázási programjait) felügyeli az egyetemi szintű
rendezvények előkészítését, g) felügyeli és szervezi a szakmai, társadalmi kapcsolatokat, h)
koordinálja
és
összehangolja
az
Egyetemi
alumni
rendezvényeket
és
tevékenységeket,i)koordinálja az Egyetem hallgatói szolgáltatási szakmai tevékenységét, j)
munkáltatói jogokat gyakorol a közös rektori-kancellári utasításban meghatározottak szerint, k)
szakmailag irányítja és összehangolja az Egyetembe iskolázási és alumni (öregdiák)
rendezvényeit,kommunikációs és marketing tevékenységét, l) szakmailag felügyeletet
gyakorolja hallgatói szolgáltatások felett, valamint koordinálja a felsőoktatásba való bekerülést
támogató készségfejlesztő és kommunikációs programokat, m) felügyeli a Minőségirányítási
Bizottságtevékenységét,valamint a minőségirányítási koordinátorok munkáját, n))ellátja a
rektor által esetileg meghatározott feladatokat vagy hatáskört.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • PhD, Műszaki tudományok (habilitációval),
 • Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
 • Dékán, dékán helyettes - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • Felsőoktatási - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Tehetséggondozás - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Professzionális szintű Informatikai rendszerismeret,
 • Professzionális szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Rendelkezzen legalább 70 fős szervezeti egység vezetési tapasztalatával. Ismerje az
Óbudai Egyetem felépítését, működését.
 • Legyen jártas a felsőoktatásban, folytasson oktatási tevékenységet alap, mester és PhD
szinten.
 • Egy második világnyelvből középfokú, tárgyalási szintű nyelvtudás
 • Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól
eltiltás hatálya alatt.
 • A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben,
illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen
munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített
követelményeknek.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • Magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Előny, ha a pályázó több, nagy értékű pályázat sikeres szakmai vezetésében vett részt.
- Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Műszaki tudományok - Multidiszciplináris műszaki tudományok
 • A habilitáció a fenti tudományágban előny
Elvárt kompetenciák:
 • Kiváló szintű Problémamegoldó készség,
 • Kiváló szintű Kommunikációs készség,
 • Kiváló szintű Szervezőkészség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Részletes szakmai önéletrajz
 • A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést
továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem
számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az
Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek
megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,
vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás
másolata. (speciális, közalkalmazotti)
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező
bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra
hozható.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló
összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti, továbbá arról, hogy a pályázat
elnyerése esetén a közalkalmazotti jogviszony létesítése előtt vagyonnyilatkozatot tesz.
 • Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.
 • A pályázónak a betöltendő vezetői beosztásban ellátandó feladatokkal kapcsolatos
tervei, elképzelései. (legalább 1 oldal terjedelemben)

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2020. október 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034
Budapest, Doberdó út 6/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: OE-RH-693/2020, valamint a beosztás megnevezését:
Általános rektor helyettes.
és
 • Elektronikus úton Orosz Beáta részére az orosz.beata@uni-obuda.hu E-mail címen
keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi,
érvényes - a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul
megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett - pályázat az
Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az
elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • OE honlap - 2020. augusztus 1.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Rektori munkáltatói jogkörbe tartozó pályázatok esetén: A pályázatot, mely tartalmazza a
pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, eddigi oktatási és kutatási tevékenységét, a
fenti címre és határidőig 1 eredeti példányban kell benyújtani. A pályázat előlapját kérjük Prof.
Dr. Kovács Levente rektor úr nevére címezni, és feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplőazonosító számot: OE-RH-693/2020., valamint a beosztás megnevezését: Általános

Óbudai Egyetem

Hasonló állások

 • Rektori Hivatal, - Oktatási rektor helyettes

  Óbudai Egyetem

  • Budapest III. ker
  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Óbudai Egyetem Rektori Hivatal Oktatási rektor helyettes beosztás ellátásár…
  • 3 hónapja
  • Gyors jelentkezés
 • Üzletvezető helyettes- Budapest

  Hora Group

  • Budapest
  általános, üzletben lévő feladatok ellátása vásárlók kiszolgálása, tájékoztatása anyag és árukiadás pénzkezelés minimum középfokú végzettség megbízhatóság, önállóság ponto…
  • 2 napja