Egyetemi Kutató és Innovációs Központ, - egyetemi docens

Óbudai Egyetem

 • Budapest III. ker
 • Alkalmi
 • Teljes munkaidő
 • 3 hónapja
 • Gyors jelentkezés
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Óbudai Egyetem
Egyetemi Kutató és Innovációs Központ, EKIK

egyetemi docens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2020.10.01. - 2021.09.30. -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Elsődleges szakmai feladatok: az egészségügyi közgazdaságtan és technológiaértékelés
egységes kutatási és oktatási stratégiájának kialakítása, a karokkal és egyetemi központokkal
az orvosi, műszaki, közgazdasági és üzleti tudományok eredményeit integráló közös
fejlesztések, kutatások, hazai és nemzetközi pályázatok kezdeményezése, megtervezése és
megvalósítása, szakmai támogatása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Egyetem, orvos végzettség,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű
nyelvtudás,
 • Akadémiai területen szerzett tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 • Phd tudományos fokozat
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól
eltiltás hatálya alatt.
 • A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben,
illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen
munkakörök betöltésével kapcsolatos el
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • PhD, gazdaságtudományok,
 • Második idegnyelvből társalgási szintű nyelvtudás,
 • Vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:
 • Kiváló szintű rendszeres publikációs tevékenység,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Részletes szakmai önéletrajz
 • A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést
továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem
számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az
Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező
bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra
hozható.
 • Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló
összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti, továbbá arról, hogy a pályázat
elnyerése esetén a közalkalmazotti jogviszony létesítése előtt vagyonnyilatkozatot
tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034
Budapest, Doberdó út 6/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: OE-EKIK-190/2020, valamint a munkakör
megnevezését: egyetemi docens.
és
 • Elektronikus úton Orosz Beáta részére az orosz.beata@uni-obuda.hu e-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • OE honlap - 2020. augusztus 1.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. uni-obuda.hu honlapon

Óbudai Egyetem