Neumann János Informatikai Kar, - Dékán (magasabb vezető)

Óbudai Egyetem

 • Budapest III. ker
 • Állandó
 • Teljes munkaidő
 • 3 hónapja
 • Gyors jelentkezés
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem
Neumann János Informatikai Karon

Dékán (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020.10.15. - 2025.10.14.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A dékán feladata az SZMR 126. § (2) bekezdésében meghatározott feladatain túl: a) a kari
minőségirányítási rendszerének működtetése, tevékenységének koordinálása, b) a tudományos
diákköri tevékenység kari szintű felügyelete, c) a Kar informatikai rendszerének fejlesztésére
és korszerűsítésére vonatkozó koncepciók kidolgozása, végrehajtásának szervezése, d) a kari
eszközpark hatékony és biztonságos üzemeltetésének irányítása, fejlesztésének tervezése,
irányítása, e) a beszerzések szakmai jóváhagyása az Óbudai Egyetem kötelezettségvállalási és
szerződéskötés rendjéről szóló szabályzatában foglaltak figyelembevételével.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • PhD, Műszaki tudományok - Matematika- és számítástudományok habilitáció,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű
nyelvtudás,
 • Vezetői - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • Professzionális szintű Informatikai rendszerismeret,
 • Professzionális szintű Hálózatismeret,
 • Gyakorlott szintű Programozási ismeretek,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Egy második idegen nyelvből középfokú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás
 • A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben,
illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen
munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített
követelményeknek.
 • Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól
eltiltás hatálya alatt.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • Magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Részletes szakmai önéletrajz
 • A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést
továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem
számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az
Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező
bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra
hozható.
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek
megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,
vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás
másolata. (speciális, közalkalmazotti)
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló
összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti, továbbá arról, hogy a pályázat
elnyerése esetén a közalkalmazotti jogviszony létesítése előtt vagyonnyilatkozatot tesz.
 • A pályázónak a betöltendő vezetői beosztásban ellátandó feladatokkal kapcsolatos
tervei, elképzelései. (legalább 1 oldal terjedelemben)

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2020. október 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak az Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034
Budapest, Doberdó 6/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: OE-RH-701/2020 , valamint a beosztás megnevezését:
Dékán.
és
 • Elektronikus úton Orosz Beáta részére az orosz.beata@uni-obuda.hu E-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi,
érvényes - a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul
megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett - pályázat az
Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az
elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • OE honlap - 2020. augusztus 1.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Rektori munkáltatói jogkörbe tartozó pályázatok esetén: A pályázatot, mely tartalmazza a
pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, eddigi oktatási és kutatási tevékenységét, a
fenti címre és határidőig 1 eredeti példányban kell benyújtani. A pályázat előlapját kérjük Prof.
Dr. Kovács Levente rektor úr nevére címezni, és feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplőazonosító számot: OE-RH-701/2020., valamint a beosztás megnevezését: Dékán
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. uni-obuda.hu honlapon

Óbudai Egyetem