Rektori Hivatal, - Oktatási rektor helyettes

Óbudai Egyetem

 • Budapest III. ker
 • Alkalmi
 • Teljes munkaidő
 • 3 hónapja
 • Gyors jelentkezés
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem
Rektori Hivatal

Oktatási rektor helyettes
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2020.10.15. - 2024.07.15. -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020.10.15. - 2024.07.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1034 Budapest, Doberdó út 6/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az oktatási rektor helyettes feladat- és hatásköre különösen: a) az Egyetemen folyó képzési
tevékenység koordinálásával kapcsolatos egyetemi szintű teendők ellátása, az ügyintézés
felügyelete, szakmai irányítása és ellenőrzése, b) az oktatással kapcsolatos egyetemi
szabályzatok tervezeteinek és módosításának tartalmi előkészítése, c) az intézmény oktatási
tevékenységének fejlesztésére és korszerűsítésére vonatkozó koncepciók kidolgozása és
végrehajtásának szervezése, d) az Oktatási Hivatal felé továbbítandó hatósági ügyintézések
előkészítésének egyetemi szintű koordinálása, a javaslatok elkészítése a kérelmező szervezeti
egységekkel egyeztetve, valamint ezek Szenátus felé történő előterjesztése, e) az egyetemi
szintű tantervi irányelvek kidolgozásának irányítása, f) a felvételi eljárás lebonyolításával
kapcsolatos egyetemi szintű koordinációs feladatok ellátása, g) a rektor által átruházott
jogkörben döntés a felvételi jogorvoslati ügyekben, h) a külföldi hallgatók számára nyújtott
idegen nyelven folyó oktatási programok szervezésének felügyelete, e képzési programok
felvételi szabályainak kidolgozása és az eljárás szakmai felügyelete, i) az intézményfejlesztési
terv kidolgozásában és végrehajtásában való közreműködés, j) az Oktatási Főigazgatóság
munkájának szakmai irányítása és a munkáltatói jogok gyakorolása a külön rektori-kancellári
közös utasításban meghatározottak szerint, k) a tananyagellátással kapcsolatos feladatok
irányítása, a Neptun Hallgatói Tanulmányi, Információs és Pénzügyi Rendszer működtetésének
felügyelete, felelős a Neptun rendszer adatállományának szakmai tartalmáért, l) online
tananyagfejlesztés irányítása, m) az oktatási tevékenységgel összefüggő minőségértékelési
rendszer irányítása, különös tekintettel az oktatói munka hallgatói véleményezésére és az
oktatói teljesítmény mérésére, n) a kapcsolattartás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal, az
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat törvényes működésének felügyelete, o) az Óbudai Egyetem
Hallgatói követelményrendszere szabályzatai előírásainak betartatása, p) a nemzetközi
mobilitási és partnerségi programok fejlesztése és irányítása, q) nemzetközi közös képzések, és
kettős oklevél kiadásával záruló képzések képzési programok kialakításának koordinálása,
felügyelete, a nemzetközi jó gyakorlatok kölcsönös megosztása, a kétirányú tudástranszfer
elősegítése, r) közreműködik az Egyetem nemzetközi képzési oktatási stratégiájának
kidolgozásában, s) kapcsolattartás a magyar és külföldi felsőoktatási partnerintézményekkel, t)
szakmailag felügyeli a Kollégiumban folyó szakmai munkát, u) a külföldi hallgatók
toborzásához kapcsolódó tevékenység irányítása, v) minden olyan feladat, amivel a rektor
megbízza.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • PhD,
 • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű
nyelvtudás,
 • Dékán-helyettesi/főigazgató-helyettesi - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • Tehetséggondozás - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • Nemzetközi kapcsolatok - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • Professzionális szintű Informatikai rendszerismeret,
 • Professzionális szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 • Professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Egy másik világnyelvből tárgyalási szintű nyelvtudás
 • Büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró
foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 • A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben,
illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen
munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített
követelményeknek.
 • Magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Egyetem, műszaki/informatikai,
 • Pályázatok menedzselése - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű Programozási ismeretek,
 • Műszaki tudományok
 • Informatikai tudományok
 • Műszaki tudományok kandidátusa
 • Egy harmadik világnyelvből tárgyalási szintű nyelvtudás
Elvárt kompetenciák:
 • Kiváló szintű Szervezőkészség,
 • Kiváló szintű Kommunikációs készség,
 • Kiváló szintű Problémamegoldó készség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező
bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra
hozható.
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek
megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,
vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás
másolata. (speciális, közalkalmazotti)
 • Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló
összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti, továbbá arról, hogy a pályázat
elnyerése esetén a közalkalmazotti jogviszony létesítése előtt vagyonnyilatkozatot tesz.
 • A pályázónak a betöltendő vezetői beosztásban ellátandó feladatokkal kapcsolatos
tervei, elképzelései. (legalább 1 oldal terjedelemben)
 • A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést
továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem
számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az
Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2020. október 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak az Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034
Budapest, Doberdó út 6/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: OE-RH-692/2020, valamint a beosztás megnevezését:
Oktatási rektor helyettes.
és
 • Elektronikus úton Orosz Beáta részére az orosz.beata@uni-obuda.hu E-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi,
érvényes - a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul
megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett - pályázat az
Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az
elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • OE honlap - 2020. augusztus 1.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Rektori munkáltatói jogkörbe tartozó pályázatok esetén: A pályázatot, mely tartalmazza a
pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, eddigi oktatási és kutatási tevékenységét, a
fenti címre és határidőig 1 eredeti példányban kell benyújtani. A pályázat előlapját kérjük Prof.
Dr. Kovács Levente rektor úr nevére címezni, és feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplőazonosító számot: OE-RH-692/2020., valamint a beosztás megnevezését: Oktatási
rektor helyettes
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. uni-obuda.hu honlapon

Óbudai Egyetem